Plan rozwoju

Z Czesne - pomoc i dokumentacja

Poniżej prezentujemy Państwu zagadnienia, które w programie się znajdą, według planowanej kolejności prac.


 • Możliwość zdefiniowania przez Użytkownika dowolnych opłat
  • Opłaty zwykłe oraz opłaty za posiłki (zrealizowane)
  • Wiele sposobów naliczania opłat (miesięczny/dzienny/godzinowy) (zrealizowane)
  • Wiele sposobów naliczania zwrotów tych opłat w przypadku nieobecności (brak zwrotu, zwrot stałej części opłaty miesięcznej, zwrot części opłaty wyliczanej na podstawie ilości dni w miesiącu, zwrot ustalonej stawki dziennej, zwrot ustalonej stawki godzinowej, z uwzględnieniem ilości godzin bezpłatnych) (zrealizowane)


 • Zajęcia dodatkowe
  • Możliwość pobieranie opłaty za zajęcia dodatkowe "od zajęć" a nie "miesięcznie" (zrealizowane)
  • Możliwość zwrotu za zajęcia dodatkowe na podstawie nieobecności dziecka na zajęciach (mimo, że zajęcia się odbyły) (zrealizowane)
  • Możliwość zmiany wysokości opłaty za zajęcia dodatkowe dla konkretnego dziecka i okresu. Na przykład Adam Nowak za karate w styczniu 2011 płacił 50 zł, a od lutego do czerwca 2011 - już 60 zł. (zrealizowane)


 • Rozszerzona ewidencja obecności
  • Możliwość zaznaczenia ilości godzin pobytu danego dnia w placówce (zrealizowane)
  • Możliwość zaznaczenia, które posiłki zostały wykorzystane a za które należy się zwrot (zrealizowane)


 • Dni pracy placówki
  • Dla przedszkoli całodobowych, możliwość zaznaczenia, w które dni tygodnia przedszkole pracuje, dzięki temu opłaty dzienne naliczane mogą być również dla sobót i niedziel (zrealizowane)
  • Możliwość definiowania kalendarza dni świątecznych (usuwanie świąt), gdy placówka pracuje również w święta (zrealizowane)


 • Dziennik zajęć
  • Dziennik obecności (zrealizowane)
  • Wpisywanie zakresu godzinowego pobytu w placówce (zrealizowane)
  • Zapis dziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej (zrealizowane)
  • Definiowanie ramowego planu dnia (zrealizowane)
  • Możliwość tworzenia indywidualnych notatek dla każdego dziecka (zrealizowane)


 • Elektroniczna ewidencja i kontrola dostępu za pomocą kart zbliżeniowych
  • Możliwość integracji programu z systemem elektronicznej ewidencji czasu i kontroli dostępu (zrealizowane)
  • Dzieci/rodzice zostają wyposażeni w indywidualne karty zbliżeniowe (zrealizowane)
  • Zbliżenie karty do czytnika przy wejściu dziecka do sali/placówki powoduje automatyczną rejestrację w systemie godziny przyjścia (zrealizowane)
  • Opcjonalnie, po wyposażeniu drzwi w rygiel magnetyczny, zbliżenie autoryzowanej karty może również otwierać drzwi (zrealizowane)
  • Zbliżenie karty do czytnika przy wyjściu z sali/placówki powoduje automatyczną rejestrację w systemie godziny wyjścia (zrealizowane)


 • Kontrola dostępu do programu
  • Możliwość zdefiniowania użytkowników (operatorów) mających możliwość pracy z programem, wraz z ich indywidualnym hasłem dostępu (zrealizowane)
  • System praw - każdy operator może uzyskać dostęp do wybranych funkcji programu lub dostęp ten może mu zostać odebrany. Dzięki temu na przykład wychowawca będzie mógł modyfikować nieobecności dzieci tylko w swojej grupie, intendentka uzyska możliwość pracy z jadłospisami ale nie będzie mogła dodać dziecka itd. (zrealizowane)
  • Logowanie czynności wykonywanych przez użytkowników w programie, możliwość wykonania raportu wykonywanych czynności. (częściowo zrealizowane)


 • Pobieranie wpłat bezpośrednio z banku
  • Moduł współpracujący z bankami internetowymi potrafiący pobierać wyciągi z najpopularniejszych polskich banków (zrealizowane)
  • Możliwość automatycznego przypisania przelewu do opiekuna (system identyfikacji przelewu) (zrealizowane)


 • Jadłospis
  • Tworzenie jadłospisu dla każdego posiłku z osobna, z możliwością drukowania jadłospisu i rozsyłania go rodzicom
  • Obliczanie kaloryczności posiłków (Tabela kaloryczności produktów załączona do programu, z możliwością jej modyfikacji)
  • Obliczanie ilości potrzebnych produktów w skali całego przedszkola/całego posiłku
  • Obliczanie ilości potrzebnych posiłków na dany dzień. W połączeniu z zaznaczaniem planowanej nieobecności dziecka pozwala to na zamówienie dokładnej ilości potrzebnych dań


 • Odsetki i zaległości
  • Wpłaty od rodzica automatycznie rozdysponowywane do zapłacenia należności, według ustalonego przez Operatora klucza (najpierw odsetki, najpierw zaległe opłaty)
  • Możliwość umorzenia odsetek
  • Możliwość umorzenia należnej opłaty
  • Wbudowane w program odsetki ustawowe, z możliwością modyfikacji
  • Drukowanie/rozsyłanie do rodziców not odsetkowych


 • Podmioty finansujące
  • Definiowanie podmiotów (placówek) finansujących dziecko, typu MOPR, Dom Dziecka czy Opieka Społeczna
  • Definiowanie dla każdej opłaty z osobna, w jakim stopniu finansuje ją rodzic/opiekun dziecka, a w jakim stopniu podmioty dofinansowujące
  • Drukowanie/rozsyłanie comiesięcznych rozliczeń (not) z zestawieniem poniesionych kosztów dla każdego z podmiotów dofinansowujących


 • Ankiety - karty obserwacji dziecka, kwestionariusze
  • System definiowania ankiet
   • Dowolna ilość pytań/zagadnień
   • Dowolna ilość odpowiedzi na pytanie (typu Tak, Nie, Wymaga pomocy)
   • Grupowanie pytań
   • Możliwość ustalenia wartości punktowej dla każdej odpowiedzi
   • Możliwy komentarz do każdego pytania
  • Wbudowane ankiety typu Skala Gotowości Szkolnej czy Arkusz Obserwacji Dziecka 3/4/5-letniego
  • Możliwość komentowania całej ankiety
  • Sumowanie wartości punktowej ankiety, globalne i w obrębie grupy
  • Możliwość wydruku arkusza wyników ankiety i wysłania go rodzicom


 • Wydarzenia
  • Definiowanie zaplanowanych wydarzeń (wycieczka, Dzień Matki itd)
  • Drukowanie i rozsyłanie do rodziców formularzy zgody na udział w wydarzeniu
  • Lista wydarzeń na miesiąc kolejny ujmowana w Karcie Rodzica
  • Możliwość osobnej wysyłki powiadomienia o zdarzeniu
  • Wydarzenie posiada datę, miejsce, opis oraz przynależność (całe przedszkole, grupa/grupy)


 • Powiadomienia indywidualne
  • Możliwość wysłania spersonalizowanego maila do dowolnego opiekuna/grupy opiekunów (na przykład całej grupy Muchomorki) z dowolną treścią (zrealizowane)