Historia zmian

Z Czesne - pomoc i dokumentacja

W najbliższej aktualizacji (beta) (zobacz też plan rozwoju programu)


Wersja 1.3.6.232 (beta)

 • Przy starcie programu pojawi się prośba o ustawienie miesiąca domyślnego, jeśli jest on różny od daty systemowej. Ma to zapobiegać nieświadomej pracy z nieprawidłowym miesiącem domyślnym
 • Możliwość zdefiniowania okresu wakacji (domyślnie od lipca do sierpnia). Okres wakacji nie musi być rozłączny z okresem roku szkolnego. Konfiguracja->Konfiguracja programu->Czas pracy.
 • Możliwość zdefiniowania domyślnych zakresów dat jakie program będzie proponował przy przyjmowaniu dziecka do placówki, przyjmowaniu dziecka na zajęcia dodatkowe, dodawaniu dziecku opłaty cyklicznej i dodawaniu dziecku opłaty jednorazowej. Konfiguracja->Konfiguracja programu->Daty domyślne oraz link pod wyborem daty.


Wersja 1.3.6.231 (beta)

 • Możliwość łatwej, zbiorowej edycji wysokości opłat dzieci za pomocą nowego okna Eksploatacja->Opłaty dzieci. W oknie można zawężać zakres dat obowiązywania opłat oraz łatwo filtrować i sortować w/g typów opłat, nazwisk dzieci, wysokości opłat itd.


Wersja 1.3.6.230 (beta)

 • Możliwość wyłączenia dodawania miesiąca i roku w nazwie opłaty/zwrotu w rozliczeniach. Zmiana tego parametru odnosi skutek po przeliczeniu miesiąca. Kartoteki->Słowniki->Typy opłat, zakładka "Rozliczenie".


Wersja 1.3.6.229 (beta)

 • Podczas bezpowrotnego usuwania opiekuna usuwane są też jego rachunki bankowe


Wersja 1.3.6.228 (beta)

 • Raport rozliczenia finansowego rodziców
 1. W temacie maila można włączyć/wyłączyć datę rozliczenia
 2. "Część stała" tematu maila może być zmieniona indywidualnie
 3. Nowa zmienna - [Tytuł raportu] możliwa do samodzielnego zdefiniowania i użycia w szablonach wydruku
 4. Raporty zawierają obecnie dwie kolumny z datą - data operacji i data rozliczenia
 • Raport rozliczenia finansowego dzieci i rozliczenia finansowego dzieci grupami drukował samo nazwisko dziecka
 • Komunikaty programu o dłuższej treści wyświetlają się w całości
 • W przypadku, gdy folder kopii zapasowej nie istnieje, kopia jest tworzona w folderze domyślnym
 • Gdy nie udało się stworzyć kopii zapasowej, program wyświetla Komunikat informujący o tym
 • Wczytanie kopii zapasowej zostaje przerwane, gdy nie uda się wykonać kopii bezpieczeństwa zamazywanych danych
 • Tworzenie automatycznej kopii zapasowej przed zaimportowaniem przelewów z pliku .csv. Jeśli jej utworzenie się nie powiedzie, przelewy nie zostaną zaimportowane
 • Wysyłka wiadomości
 1. Raport rozliczenia finansowego rodziców oraz karty rodzica można rozesłać na maila testowego
 2. Raport rozliczenia finansowego rodziców oraz karty rodzica wysyłany jest mailem za pomocą kolejki, dzięki czemu respektowane jest ograniczenie szybkości wysyłania wiadomości które można ustalić w konfiguracji konta SMTP
 3. Fakt wysłania maila z rozliczeniem finansowym rodziców lub kartą rodzica odnotowywany jest w historii wysłanych wiadomości
 • Przelew można permanentnie usunąć (prawy przycisk na liście przelewów -> Usuń bezpowrotnie zaznaczone przelewy lub skrót CTRL + Del)
 • Raport listy operacji finansowych zawiera obecnie dwie kolumny z datą - data operacji i data rozliczenia


Wersja 1.3.5.227 (beta)

 • dodatkowe kolumny na liście rachunków bankowych placówki
 1. Właściciel rachunku
 2. Nazwa rachunku


Wersja 1.3.5.226 (beta)

 • Zajęciom dodatkowym i opłatom można przypisać unikalny numer rachunku. Będą one wykorzystywane w raporcie "Zestawienie opłat rodziców" który pojawi się w kolejnych wersjach.


Wersja 1.3.5.224

 • Poprawna edycja nieodbytych zajęć dodatkowych (okienek)


Wersja 1.3.5.222

 • Kalendarz dni świątecznych uaktualniony na lata 2020-2023
 • Podczas dodawania dnia wolnego można ten dzień usunąć z dziennika obecności
 • Słownik typów opłat
 1. Można usuwać typy opłat
 2. Zmieniona tabela - na taką z możliwością ukrywania kolumn i przeszukiwania zawartości (CTRL+F) itd
 3. Dodatkowe kolumny (domyślnie ukryte) - Nazwa zwrotu, dzień płatności, płatne z góry, zwrot z góry, komentarz


Wersja 1.3.5.221 (beta)

 • Do okna zbiorczego dodawania nieobecności dodano panel przeszukiwania (domyślnie włączony), stan widoczności panelu jest zapisywany
 • Kartoteka opiekunów
 1. Zakres dat używanych do liczenia salda ponownie jest zapamiętywany
 2. Pod zakresem dat pojawił się tekst "Naciśnij aby wybrać zakres dat salda" - po jego naciśnięciu pojawia się menu służące do szybkiego przestawienia zakresu dat - tak jak przy innych tego typu miejscach
 • Edycja opiekuna
 1. Lata w zakresach dat finansów i zaliczek są poprawnie zapamiętywane
 2. Pod zakresem dat należności i zaliczek pojawił się tekst "Naciśnij aby wybrać zakres dat [...]" - po jego naciśnięciu pojawia się menu służące do szybkiego przestawienia zakresu dat - tak jak przy innych tego typu miejscach


Wersja 1.3.5.218 (beta)

 • Zbiorcze dodawanie nieobecności
 1. Możliwość wywołania okna z menu głównego (Eksploatacja->Zbiorcze dodawanie nieobecności) zamiast z dziennika. Wtedy obowiązującą datą jest miesiąc i rok bieżący
 2. Widoczne są wszystkie grupy naraz w wybranym miesiącu i roku. Grupy można filtrować dzięki nowo dodanej kolumnie "Nazwa grupy"
 3. Miesiąc i rok nieobecności można zmieniać bezpośrednio w oknie zbiorczego dodawania nieobecności
 4. Przycisk "OK" Zapisuje WSZYSTKIE zmiany a "Anuluj" cofa WSZYSTKIE zmiany, czyli jeśli operator zmienia miesiące i ustala nieobecności na przykład za 5 miesięcy, to fizycznie te zmiany zapiszą się po naciśnięciu "OK", a anulowane po naciśnięciu "Anuluj"


Wersja 1.3.5.217 (beta)

 • Drobna poprawka - podczas dodawania nowego dziecka wystarczy, aby wypełnione zostało pole Nazwisko, aby program pozwolił zapisać dane dziecka.


Wersja 1.3.5.216 (beta)

 • Przeliczanie miesiąca. Można wybrać, czy w opisach należności i zwrotów używać imienia i nazwiska dziecka, czy samego imienia. Wybór zostanie zapamiętany


Wersja 1.3.5.215 (beta)

 • Okno kartoteki dzieci
 1. możliwość zbiorczego przypisania wszystkim widocznym dzieciom nowego okresu uczęszczania (Eksploatacja->Przyjmij dzieci na kolejny okres). Użycie tej funkcji wielokrotnie dla takiej samej daty początkowej i końcowej nie powieli tylko uaktualni dane okresu uczęszczania. Jeśli któraś z dat się zmieni - będzie to nowe przyjęcie. Wszystkie przyjmowane dzieci muszą mieć przypisaną grupę.
 2. nowe kolumny (domyślnie ukryte) - Imię, Nazwisko.
 • Okno kartoteki opiekunów
 1. nowe kolumny (domyślnie ukryte) - Imię, Nazwisko.


Wersja 1.3.5.214 (beta)

 • Okno kartoteki dzieci
 1. zmieniona tabela
 2. nowe kolumny (domyślnie ukryte) - data urodzenia, pesel, typ miejscowości
 3. zniknęły niektóre opcje zawężania wyników (płeć dziecka, typ miejscowości), jako że są teraz dostępne za pomocą filtrowania zawartości kolumn w samej tabeli
 • Edycja dziecka i opiekuna
 1. dodano pole "Imię", oddzielając imię od nazwiska
 • Raport rozliczenie finansowe opiekunów
 1. gdy opiekun nie ma maila, program pytając o maila nie podstawia domyślnego maila (którym był mail wcześniejszego opiekuna) lecz zostawia okno puste
 2. nie podanie maila lub anulowanie okna z pytaniem o mail powoduje, że temu opiekunowi mail nie zostanie wysłany


Wersja 1.3.5.213 (beta)

 • Okno dodawanie/edycja zajęć dodatkowych
 1. zmieniona tabela dla zwrotu rozszerzonego
 • Raport Rozliczenie finansowe rodziców
 1. Ostatnio użyty Typ rozliczenia (szablon) jest zapamiętywany (po użyciu)
 • Edycja danych opiekuna/zakładka "Finanse"
 1. pole filtra "wg daty" działało na opak, czyli data rozliczenia na datę operacji a data operacji na datę rozliczenia
 2. Jeśli w oknie opiekunów była ZAZNACZONA opcja "pokaż tylko..." - program po edycji opiekuna ustawi taką samą datę która była ustawiona w kartotece opiekunów, i też zaznaczy opcję "pokaż tylko...", oraz nie zapisze ewentualnych zmian w filtrach dat. W przeciwnym wypadku - program po wejściu w edycję opiekuna przywróci ostatnio użyte daty


Wersja 1.3.5.212 (beta)

 • Konfiguracja programu
 1. dodatkowa kolumna w tabeli rachunków bankowych - Definicja importu (domyślnie ukryta) - pokazująca, jakim importem będzie wczytywany plik .csv z operacjami bankowymi
 2. Poprawione dodawanie konta SMTP
 • Okno kartoteki wychowawców
 1. zmieniona tabela
 2. dodatkowa kolumna - komentarz (domyślnie ukryta)
 • Okno kartoteki zajęć dodatkowych
 1. zmieniona tabela
 2. dodatkowe kolumny - e-mail prowadzącego, płatne z góry, dzień płatności (domyślnie ukryte)
 3. po edycji zajęć dodatkowych czasem nie powodziło się zapisanie zmian po dodaniu uczestników
 • Wysyłka maila dowolnego do opiekunów
 1. wysyłka działa prawidłowo, gdy wybierze się opiekunów z kartoteki (użycie zmiennych adresowych opiekuna działa teraz prawidłowo)


Wersja 1.3.5.211 (beta)

 • Automatyczne tworzenie wpłaty na podstawie przelewu stworzy dwie wpłaty dla dwóch identycznych przelewów (dwa przelewy z identyczną datą i kwotą od tego samego opiekuna). Dotychczas tworzona była tylko jedna wpłata i oba przelewy były powiązane właśnie z nią
 • Operacja finansowa ma teraz dwie daty: datę operacji (przyjęcia/wydania) i datę rozliczenia. Kwoty trafiają do raportów w/g daty rozliczenia, data operacji jest "informacyjna" - można w/g niej filtrować w oknie edycji opiekuna, zakładka Finanse, i tam też można ją zobaczyć.
 • Okno "Przelewy"
 1. Zlikwidowane kolumny "Data operacji finansowej" i "Opis operacji finansowej" w związku z tym, że na podstawie przelewu może powstać kilka wpłat
 2. Dodana kolumna "P" (jak "powiązano") pokazująca, czy przelew jest powiązany z wpłatą/zwrotem środków czy nie. Domyślnie niewidoczna.
 3. Możliwość stworzenia więcej niż jednej wpłaty na podstawie przelewu (gdy opiekun dokonał przelewu zbiorczego - służy do tego przycisk "Podziel wpłatę" w oknie "Przelewy->Pokaż operacje finansowe"). Dzielić wpłatę można wielokrotnie, jeśli zaistnieje taka potrzeba.
 • Domyślnie przy ręcznym dodawaniu wpłaty datą operacji jest dzień dzisiejszy, a datą rozliczenia - tak jak dotychczas - "dzień dzisiejszy" miesiąca wybranego w programie jako bieżący.
 • Okno edycji opiekuna, zakładka Finanse
 1. Nowa kolumna "Data rozliczenia"
 2. Nowa kolumna "Opis przelewu" (domyślnie niewidoczna). Pokazuje tytuł przelewu na podstawie którego powstała operacja finansowa
 3. Możliwość wyboru, czy filtrowanie należności w zakresie dat od-do ma się odbywać wg daty rozliczenia czy wg daty operacji
 • Przyśpieszone przeliczanie sald w oknie kartoteki opiekunów
 • Nowe skórki możliwe do wybrania: Office2016Colorful i HighContrast
 • Poprawa widoczności niektórych tekstów przy kontrastowych skórkach


Wersja 1.3.5.210 (beta)

 • Przyśpieszone wczytywanie listy dostępnych opiekunów w oknie przygotowania raportu rozliczenia finansowego rodziców, co powoduje, że okno to pojawia się szybciej
 • Inne, drobne poprawki w raporcie rozliczenia finansowego rodziców


Wersja 1.3.5.209 (beta)

 • Okno kartoteki opiekunów
 1. filtrowanie po znaku salda pozwala wybrać, o które saldo ma chodzić
 • Raport rozliczenia finansowego rodziców
 1. filtrowanie po znaku salda pozwala wybrać, o które saldo ma chodzić


Wersja 1.3.5.208 (beta)

 • W tytule okna edycji opiekuna wyświetlane są teraz nazwiska opiekunów i nazwiska dzieci
 • W oknie edycji dziecka, po zmianie daty dziennika, zamiast automatycznie uruchamiać kreatora w przypadku braku dziennika, trzeba samodzielnie nacisnąć komunikat o braku dziennika lub nacisnąć przycisk kreatora dziennika.


Wersja 1.3.5.207 (beta)

 • Okno edycji opiekuna
 1. Pomiędzy zakładkami można poruszać się klawiszami skrótu (F1-F5)
 2. Zmiana wyglądu i zwiększenie funkcjonalności tabel w zakładkach "Dzieci" i "Zaliczki"
 3. Zakładka "Rachunki bankowe", "Dzieci" i "Zaliczki" umożliwia pokazanie panelu wyszukiwania po naciśnięciu CTRL+F
 4. Zakładki "Finanse", "Dzieci", "Zaliczki" oraz zakładka "Rachunki bankowe" pamiętają widoczność panelu wyszukiwania
 5. Jeśli panel wyszukiwania był widoczny, to po przejściu na zakładkę stanie się domyślnie aktywny
 • Okno kartoteki opiekunów
 1. Nie da się już zwiększyć wysokości kolumn


Wersja 1.3.5.206 (beta)

 • Wpłata generowana automatycznie na podstawie przelewu zawiera w opisie słowo "przelew" + w nawiasie tytuł przelewu, wypłata (zwrot środków opiekunowi) - słowo "przelew wychodzący" + w nawiasie tytuł przelewu


Wersja 1.3.5.205 (beta)

 • Poprawki drobnych błędów


Wersja 1.3.5.204 (beta)

 • W oknie wiązania przelewu z opiekunem nie da się już przypadkiem wybrać "pierwszego z listy". Trzeba wybrać świadomie. Lista jest aktywna od razu, klawisz spacji ją rozwija. Enter wybiera opiekuna, drugi enter akceptuje okno.


Wersja 1.3.5.203 (beta)

 • Przelewy
 1. Możliwość automatycznego przypisywania przelewów (i tworzenia wpłat) opiekunom, których numer rachunku jest znany.
  Po naciśnięciu przycisku "Przypisz przelewy automatycznie" w oknie przelewów bankowych program dla zaznaczonego w oknie okresu (dla wszystkich widocznych przelewów):
  a) przeskanuje przelewy nieprzypisane opiekunom
  b) jeśli znajdzie przelew ze znanego rachunku to przypisze go opiekunowi i utworzy wpłatę
 2. Możliwość automatycznego przypisania opiekunowi pozostałych jego przelewów
  W oknie przypisywania przelewu opiekunowi dodana opcja "Przypisz opiekunowi inne nieprzypisane przelewy z tego rachunku". Gdy jest zaznaczona, program przeskanuje pozostałe nieprzypisane przelewy z właśnie przypisywanego rachunku i przypisze je wybranemu opiekunowi i utworzy wpłaty
 3. W oknie przelewów dodana możliwość przypisywania/usunięcia przypisania oraz przypisywania automatycznego za pomocą menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) oraz skrótów klawiszowych


Wersja 1.3.5.202 (beta)

 • Dodana możliwość rozliczania zwrotu "z góry". Domyślnie zwroty rozliczane są tak jak zawsze, "z dołu", ale można to zmienić edytując typ opłaty
 • Edycja opiekuna, zakładka "Finanse"
 1. Dodana możliwość blokowania operacji finansowej opiekuna. Na liście operacji finansowych opiekuna można nacisnąć prawy przycisk i wybrać opcję "Zablokuj operację/Odblokuj operację". Zablokowanie operacji finansowej spowoduje, że nie będzie ona usuwana/modyfikowana w procesie przeliczania miesiąca. W szczególności może to spowodować, że operacja "zostanie podwojona", jeśli miesiąc zostanie przeliczony. Należy stosować tylko w uzasadnionych przypadkach! Fakt zablokowania/odblokowania operacji finansowej jest odnotowywany w rejestrze aktywności
 • Nowa kolumna - "Blokada" (domyślnie niewidoczna). Za pomocą ikony kłódki pokazuje zablokowane operacje finansowe, czyli takie, które są ignorowane w procesie przeliczania miesiąca
 • Obsługa nowego banku przy imporcie .csv - Alior Bank
 • Przelewy
 1. Dodana opcja łatwego filtrowania okna przelewów - "Tylko powiązane z opiekunem" pozwalająca pokazać przelewy na podstawie których utworzono wpłaty/wypłaty dla wybranego opiekuna
 2. Dodana możliwość przypisania przelewu opiekunowi. W tym celu wybieramy opiekuna oraz zaznaczamy bądź nie opcję dodania rachunku bankowego z przelewu opiekunowi. Po wybraniu opiekuna:
  1. Program stworzy wpłatę/zwrot środków temu opiekunowi na podstawie kwoty i opisu przelewu lub tylko powiąże istniejącą wpłatę, jeśli data, kwota i typ wpłaty będzie się zgadzać
  2. Program doda opiekunowi konto bankowe z przelewu, o ile opcja będzie zaznaczona i o ile takiego konta nie ma już ktoś inny
 3. Dodana możliwość anulowania przypisania przelewu opiekunowi. Działanie takie usuwa również wpłatę/zwrot środków z operacji finansowych opiekuna
 4. Dodana kolumna "Status" (domyślnie ukryta). W obecnej wersji statusy są trzy - "ważny", "nieistotny" i "do wyjaśnienia". Jest to jednak słownik, i statusy w kolejnych wersjach będzie można dowolnie definiować. Przelewy po statusie można filtrować za pomocą standardowych mechanizmów tabelki. Status przelewu zmienić można naciskając na nim prawy przycisk i wybierając odpowiedni status lub naciskając lewy alt + numer statusu. Przykład: zaznaczenie przelewu i naciśnięcie Lewy Alt + 0 usuwa status, Lewy Alt + 1 ustawia status "ważny" itd.
 • Nowe okno wysyłki maila
 1. Możliwość dodania do listy adresatów pojedynczego opiekuna, wybranych opiekunów, opiekunów dzieci z wybranej grupy/grup, wszystkich opiekunów
 2. Możliwość dodawania załączników do maila, za pomocą przeciągnięcia pliku nad okno wiadomości (drag&drop) lub za pomocą naciśnięcia przycisku "Załącz"
 3. Możliwość ustawienia priorytetu wiadomości oraz żądania potwierdzenia przeczytania
 4. Możliwość wysłania kopii maila na własny adres (domyślnie jest to adres z konfiguracji)
 5. Możliwość używania zmiennych w treści wiadomości (lista możliwych zmiennych dostępna jest w [podręczniku])
 • Możliwość wysyłki maila do opiekuna bądź grupy opiekunów
 1. Za pomocą menu Narzędzia->Wyślij maila
 2. Za pomocą przycisku na pasku narzędzi "Narzędzia"
 3. Za pomocą przycisku "Wyślij maila" z poziomu kartoteki opiekunów (domyślnie do wybranego opiekuna domyślnego i wszystkich opiekunów dodatkowych posiadających maila)
 4. Za pomocą przycisku "Wyślij maila" z poziomu edycji kartoteki opiekunów (domyślnie do wybranego opiekuna)
 • Różne
 1. Przyśpieszone działanie okna "Zaznacz odpowiednie wartości" pozwalającego wybrać poprzez zaznaczenie elementy z listy/słownika
 2. Poprawione zaznaczanie rachunku placówki jako domyślnego
 3. Nowe pole podczas edycji opiekuna - Zwrot grzecznościowy. Można - za pomocą zmiennej [Dane opiekuna - Zwrot grzecznościowy] - użyć tego pola w treści maila. Może zawierać zwrot taki jak "Szanowny Panie Pawle" lub "Pani Joanno" itd.
 4. Nowy pasek narzędzi "Narzędzia". Można włączyć go naciskając prawy przycisk na paskach narzędzi.
 5. Nowe uprawnienia w grupie Narzędzia


Wersja 1.3.5.201 (beta)

 • Rachunki bankowe placówki
 1. Możliwość dodawania wielu kont bankowych placówki (Plik->Konfiguracja programu->Kontakt i konta bankowe)
 2. Podczas dodawania/edycji kont bankowych placówki istnieje możliwość wybrania "silnika" importującego dane z CSV (Rodzaj importu) oraz ustalenia domyślnej ścieżki, od której zacznie się poszukiwanie pliku .csv do importu
 3. Jeśli rachunków jest więcej niż jeden, można jeden z nich ustawić jako domyślny przyciskiem "Ustaw jako domyślny", aby właśnie on był używany w wydrukach
 • Rachunki bankowe opiekuna
 1. Możliwość dodawania wielu kont bankowych opiekunowi (zakładka "Rachunki bankowe" podczas edycji opiekuna)
 2. Rachunek bankowy opiekuna musi być unikalny, to znaczy żaden inny opiekun nie może mieć przypisanego takiego numeru rachunku
 3. Nowa kolumna "Rachunki bankowe" możliwa do włączenia w kartotece opiekunów
 • Okno Przelewy (dostępne z poziomu menu Eksploatacja->Przelewy, ikony na pasku narzędzi lub skrótu klawiszowego F8. Żeby zobaczyć ikonę być może trzeba będzie powiększyć okno główne programu)
 1. Możliwość importu przelewów z pliku .csv. Obsługiwane banki: mBank, Nest Bank, Santander Bank Polska (dawny BZ WBK) oraz ING Bank Śląski
 2. Filtrowanie przelewów w określonym zakresie czasowym
 3. Filtrowanie przelewów ze względu na typ (wpłata/wypłata)
 4. Okno posiada wiele (domyślnie ukrytych) kolumn, w tym kolumny "Nazwisko opiekuna", "Data operacji finansowej", "Opis operacji finansowej" itd, które są wypełnione, gdy na podstawie przelewu powstała operacja finansowa opiekuna, lub puste w przeciwnym wypadku


Wersja 1.3.5.200 (beta)

 • Zapamiętywanie użytego filtra w kartotece opiekunów i na zakładce "Finanse" podczas edycji opiekuna. Cały filtr można szybko wyłączyć/włączyć lub całkiem zlikwidować w panelu tuż pod tabelą
 • Raport "Rozliczenie finansowe rodziców", wysyłka mailem
 1. Możliwość zaznaczenia opcji "Umieść nazwiska dzieci w temacie wiadomości"
 2. Możliwość zaznaczenia opcji "Umieść unikalny identyfikator w temacie wiadomości". Jeśli opcja ta zostanie zaznaczona, to na końcu tematu zostanie umieszczony tekst '{ABCD1234}', gdzie litery i cyfry wewnątrz są losowe


Wersja 1.3.5.199 (beta)

 • Raport "Rozliczenie finansowe rodziców", wysyłka mailem
 1. Przed rozpoczęciem wysyłki program komunikuje: 'Zostaną wysłane maile do xx opiekunów. Na pewno kontynuować?'. Pozwala to zorientować się, czy wysyłka będzie prawidłowa (czy wybrano prawidłową grupę docelową)
 2. Wysyłkę w trakcie przygotowywania wiadomości można przerwać przyciskiem "Przerwij"
 3. Nowa opcja - "Umieść nazwisko opiekuna w temacie wiadomości"
 4. Nowa opcja - "Umieść nazwiska dzieci w treści wiadomości". Jeśli opcja ta zostanie zaznaczona, to w treści maila, pod "dodatkową treścią wiadomości" ale nad podpisem zostanie umieszczona lista nazwisk dzieci które są ujęte w raporcie. Wygląda to tak:
  Dotyczy: Jan Nowak, Ewa Nowak


Wersja 1.3.5.197 (beta)

 • Kartoteka opiekunów
 1. Możliwość zawężenia okresu czasowego z którego liczone są salda
 2. Daty te są zapamiętywane i daty te są też używane do zawężania operacji finansowych w zakładce "Finanse podczas edycji opiekuna.


Wersja 1.3.5.196 (beta)

 • Zaimplementowano nowe uprawnienia (lista wszystkich praw dostępna jest w [podręczniku])


Wersja 1.3.5.195 (beta)

 • Uprawnienia operatorów
 1. W drzewie praw operatora ikona odróżnia prawo od grupy praw
 • Zaimplementowano nowe uprawnienia (lista wszystkich praw dostępna jest w [podręczniku])
 • Różne
 1. Możliwość eksportu rozliczeń finansowych rodziców do pliku CSV
 2. Serwer uaktualniony do wersji Firebird-2.5.8.27089 (dotyczy nowej instalacji programu lub ręcznej aktualizacji po uprzednim wyłączeniu/odinstalowaniu Firebirda)
 3. Proces pobierania aktualizacji programu można przerwać
 4. Poprawna nazwa pliku aktualizacji dla wersji z serwerem osadzonym (embeded)
 5. Aktualizacje pobierane są za pomocą połączenia szyfrowanego (https)
 6. Proces pobierania aktualizacji programu można przerwać
 7. Aktualizacje pobierane są za pomocą połączenia szyfrowanego (https)
 8. Aktualizacja biblioteki OpenSSL do wersji 1.0.2.14


Wersja 1.3.5.192 (beta)

 • Edycja opiekuna
 1. Raport rozliczenia finansowego rodziców osiągalny jest z zakładki "Finanse" opiekuna, za pomocą przycisku "Rozliczenie finansowe"


Wersja 1.3.5.191 (beta)

 • Raport rozliczenia finansowego rodziców załączany jest w mailu jako .pdf (poprzednio jako .html)
 • Kartoteka opiekunów
 1. Nowa kolumna "notatka" (domyślnie ukryta)
 • Edycja opiekuna
 1. Nowe pole "Krótka notatka"
 • Edycja dziecka
 1. Nowe pole "Krótka notatka"
 • Kartoteka dzieci
 1. Nowa kolumna "notatka"


Wersja 1.3.5.190 (beta)

 • Raport rozliczenia finansowego rodziców
 1. Raport można stworzyć dla:
  1. wszystkich
  2. dłużników
  3. posiadających zerowe saldo - nowość
  4. posiadających nadpłatę - nowość


Wersja 1.3.5.189 (beta)

 • Edycja dziecka
 1. Zakładka Opłaty
  1. dodana opłata jednorazowa - dodatkowy przycisk Dodaj opłatę jednorazową. Opłata jednorazowa posiada tylko jedną datę - datę jednorazowego naliczenia. Domyślnie jest to pierwszy miesiąc bieżącego roku szkolnego
 • Edycja opiekuna
 1. Zakładka Finanse
  1. nowy typ operacji finansowej - "Zwróć środki opiekunowi". Można w ten czytelny sposób dokonać zwrotu pieniędzy opiekunowi, na przykład kwotę nadpłaty
 • Dziennik
 1. zbiorcze dodawanie nieobecności miesięcznych grupie dzieci. Wybiera się grupę dzieci i miesiąc w dzienniku. Następnie przyciskiem "Zbiorcze dodawanie nieobecności" wchodzi się w tryb edycji zbiorczej liczby dni nieobecnych dla tego miesiąca, dla tej grupy dzieci.

Jeśli któremuś dziecku ZMIENI się liczbę dni nieobecnych, to zostanie zastosowany ten sam mechanizm co przy pojedynczym dziecku - nieobecności zostaną usunięte, i poczynając od pierwszego dnia dziennika w tym miesiącu, będą ustawiane dzień po dniu aż do wskazanej liczby dni.

 • Różne
 1. W karcie rodzica/historii finansów pozycje "Nazwa opłaty - zwrot za miesiąc xxx rok" zawierają dodatkowo informację za ile dni zwrot został naliczony. Informacja dla już dokonanych zwrotów pojawi się przy powtórnym przeliczeniu miesiąca
 2. Widoczność panelu wyszukiwania (Ctrl+F) jest zapamiętywana (w tabelkach które potrafią pokazać panel wyszukiwania)
 3. Podczas zamykania programu na końcówce zdalnej program nie próbuje tworzyć automatycznej kopii zapasowej


Wersja 1.3.5.188 (beta)

 • Drobna poprawka procesu wprowadzania numerów licencji


Wersja 1.3.5.187 (beta)

 • Kartoteka opiekunów
 1. Zmieniona tabela - posiada taką samą funkcjonalność w zakresie sortowania, filtrowania, wyszukiwania, pokazywania/ukrywania kolumn jak tabela z zakładki Finanse opiekuna
 2. Dodane kolumny Mail, Saldo ogólne, Saldo ogólne bez przeniesień, Nazwiska dzieci, Nazwiska pozostałych opiekunów, Nazwiska wszystkich opiekunów, Uwagi. Większość z nich jest domyślnie ukryta.
 3. Zlikwidowane pole szukania, teraz odbywa się ono za pomocą CTRL+F
 4. Nowa kolumna "notatka" (domyślnie ukryta)
 5. Przyśpieszone otwieranie kartoteki
 • Różne
 1. Listy rozwijane z nazwami miesięcy pokazują wszystkie miesiące na raz (12 pozycji)


Wersja 1.3.5.186 (beta)

 • Przycisk szybkiego ustawiania daty w oknach dodawania opłat zawiera teraz (daty liczone są względem ustawionego w programie miesiąca bieżącego):
 1. Bieżący rok szkolny
 2. Poprzedni rok szkolny
 3. Następny rok szkolny
 4. Pierwszy miesiąc bieżącego roku szkolnego
 5. Bieżący rok szkolny, bez wakacji
 6. Bieżący rok szkolny od drugiego miesiąca, bez wakacji
 7. Przyszłe wakacje
 8. Poprzednie wakacje


Wersja 1.3.5.185 (beta)

 • Edycja opiekuna
 1. Zmieniona tabela na zakładce Finanse
  1. dodana kolumna "Typ operacji"
  2. możliwość pokazania/ukrycia kolumn tabeli, po naciśnięciu małego przycisku umieszczonego po lewej stronie pierwszej kolumny tabeli. Zmiany te są zapamiętywane
  3. możliwość sortowania tabeli poprzez naciśnięcie lewego przycisku myszy na tytule kolumny. Drugie kliknięcie zmienia kierunek sortowania
  4. możliwość filtrowania zawartości tabeli, po najechaniu na kolumnę pojawia się w jej prawym górnym rogu ikona lejka. Po jej naciśnięciu można zawęzić wiersze tabeli do wybranych w filtrze wartości
  5. po naciśnięciu kombinacji CTRL+F (gdy tabela jest wybrana) pojawia się pole szukania. Wpisanie w nie dowolnych znaków zawęża wiersze tabeli do tych które zawierają w sobie wpisany w pole szukania ciąg znaków. Dotyczy to każdej kolumny, kwotowych również. Widoczność pola szukania zostanie zapamiętana, i przy kolejnym otwarciu kartoteki pole szukania może pojawić się automatycznie jeśli zostało pokazane wcześniej i nie zamknięte
  6. tabela jest sumowana - kolumny kwotowe oraz liczba wierszy


Wersja 1.3.5.184 (beta)

 • Edycja dziecka
 1. Obok listy opiekunów dodano przycisk "+" - służy on do szybkiego dodania nowemu dziecku nowego opiekuna. Przycisk znika, gdy dziecko jest edytowane po raz kolejny


Wersja 1.3.5.183 (beta)

 • Edycja opiekuna
 1. Zapamiętanie ostatniego stanu przełączników "Ukryj salda", "Pokaż tylko należności od" oraz pól z datami w zakładkach Finanse i Zaliczki
 2. Nazwisko opiekuna pojawia się w tytule okna podczas edycji danych opiekuna
 • Edycja dziecka
 1. Przy dodawaniu uczestnictwa dziecka do placówki domyślnie tworzony jest dziennik obecności za ten okres dla tego dziecka. Opcję można odznaczyć
 2. Przy dodawaniu dziecka po uzupełnieniu jego numeru PESEL płeć i data urodzenia dziecka są uzupełniane automatycznie
 3. Nazwisko dziecka pojawia się w tytule okna podczas edycji danych dziecka
 • Kartoteka dzieci
 1. Dodany przycisk "Pokaż opiekuna" pokazujący kartotekę opiekuna wybranego dziecka (o ile dziecko ma przypisanego opiekuna)
 • Raport "Rozliczenie finansowe rodziców"
 1. Opcja "Ukryj salda z przeniesienia"
 2. Rozliczenie teraz tworzone jest "od daty do daty"
 3. Przycisk szybkiego ustalania zakresu dat
 4. Nowy szablon "Rozliczenie finansowe osobne strony" wyświetlający rozliczenie każdego rodzica od nowej strony
 • Poprawiony problem przy odtwarzaniu danych z kopii zapasowej
 • Poprawione wprowadzanie dat, gdy ustawienia systemu były niestandardowe (dwie cyfry roku)


Wersja 1.3.5.182 (beta)

 • Edycja dziecka
 1. Podczas edycji danych dziecka można szybko przejść do kolejnego/poprzedniego dziecka w kartotece, bez zamykania okna edycji. Służą do tego nowe przyciski w prawym dolnym rogu okna edycji - "Poprzednie dziecko" i "Następne dziecko". Można w ten sposób łatwo przeiterować na przykład po całej grupie dzieci, wcześniej zaznaczając w kartotece odpowiedni filtr.
 2. Podczas edycji danych dziecka, w zakładce "Dziennik" dodano przycisk "Zbiorcze dodawanie nieobecności". Można w ten sposób zaznaczyć wiele dni nieobecności dziecka w miesiącu podając tylko liczbę dni. Program zaznaczy nieobecności począwszy od pierwszego dnia dziennika, po kolei.
 • poprawiony błąd polegający na tym, że przy edycji dziecka nie otwierał się dziennik z wybranego miesiącu, trzeba było jeszcze raz wybrać datę dziennika.


Wersja 1.3.5.181 (beta)

 • Poprawiony widok okien programu przy powiększeniu czcionki w systemie ustawionym na więcej niż 100%


Wersja 1.3.4.176

 • Kalendarz świąt zaktualizowany na lata 2018 i 2019
 • W kreatorze dziennika można zaznaczyć opcję "Usuń istniejące dni które nie są już robocze". Zaznaczenie tej opcji spowoduje usunięcie z dziennika dziecka dni które były robocze a obecnie roboczymi nie są (na przykład w sytuacji dodania święta, zmiany dni roboczych placówki itd).


Wersja 1.3.3.174

 • Możliwość zamykania miesiąca
 • Zapisywanie w historii działań operatora czynności "Przeliczanie miesiąca" i "Zamykanie miesiąca"


Wersja 1.3.2.173

 • Zaliczki


Wersja 1.3.1.172

 • Dodatkowe szablony wydruku - wersja bez nagłówka - dla raportów Rozliczenie finansowe dzieci i Rozliczenie finansowe dzieci kategoriami
 • Możliwość edycji szablonów wydruku w tych raportach


Wersja 1.3.0.171

 • Zapisywanie historii wybranych działań operatora programu z możliwością stworzenia raportu tych działań
 • Możliwość bezpowrotnego usunięcia opiekunów i dzieci którzy zostali uprzednio przeniesieni do archiwum
 • Możliwość sortowania za pomocą kliknięcia w kolumnę tabeli w:
  • Słowniku sal
  • Słowniku typów opłat
 • Możliwość sortowania po wielu kolumnach jednocześnie (kolejne kolumny wybiera się trzymając klawisz CTRL podczas klikania w kolumnę tabeli) w:
  • Słowniku typów opłat
 • Serwer Firebird uaktualniony do wersji 2.5.6.27020


Wersja 1.2.9.167

 • Kartoteka opłat
  • Możliwość dodawania opłaty wielu dzieciom jednocześnie, zaznaczając je na globalnej liście. Opcja przydatna szczególnie przy dodawaniu opłat jednorazowych, dla dzieci z różnych grup.
 • Różne
  • Kalendarz świąt zaktualizowany na lata 2016 i 2017
  • Serwer Firebird uaktualniony do wersji 2.5.5.26952
  • Aktualizacja biblioteki OpenSSL do wersji 1.0.2.1


Wersja 1.2.7.164

 • Zajęcia dodatkowe
  • Możliwość zwrotu za zajęcia dodatkowe według dotychczasowych zasad (zwrot uproszczony) lub rozszerzonych, dzięki czemu zwrot może być kwotowy (określona, stała kwota zwrotu) lub procentowy (zwracany jest określony procent poniesionej opłaty). Dodatkowo, kwota/procent zwrotu może być różny w przypadku różnej liczby zwrotów w miesiącu.
 • Różne
  • Możliwość dodania wpłaty dowolnemu opiekunowi bezpośrednio z okna głównego programu, bez konieczności przeglądania kartoteki opiekunów bądź edycji danych opiekuna
  • Aktualizacja biblioteki OpenSSL do wersji 1.0.1.10
 • Edycja dziecka
  • Dodatkowe dane adresowe - województwo, powiat, gmina
  • Typ miejscowości zamieszkania: wieś, miasto do 100 tys. mieszkańców, miasto powyżej 100 tys. mieszkańców
  • Numer umowy możliwy do wpisania przy przyjmowaniu dziecka do placówki / uczestnictwa w grupie
  • Możliwość dodania dziecku opłaty o ujemnej kwocie, traktowanej przy rozliczaniu miesiąca jako zwrot/rekompensata
 • Kartoteka dzieci
  • Wydruk kartoteki dzieci, z możliwością wydruku okresów uczęszczania / zawartych umów
  • Możliwość filtrowania kartoteki dzieci według typu miejscowości zamieszkania
 • Edycja opiekuna
  • Na zakładce "Finanse" można obecnie filtrować należności w zakresie "od miesiąca/roku do miesiąca/roku", a nie tylko w zakresie miesiąca bieżącego lub całości
  • Na zakładce "Finanse" można wydrukować listę należności opiekuna
  • Na zakładce "Finanse" można ukryć pozycje będące przeniesieniem z miesięcy poprzednich (salda)
 • Bezpieczeństwo
  • Implementacja kolejnych uprawnień operatora
 • Poprawki
  • Usunięty problem przy odtwarzaniu danych z kopii zapasowej
  • Zwiększona kompatybilność podczas odczytywania parametrów istniejącej bazy danych
  • Poprawne działanie wersji z serwerem osadzonym


Wersja 1.2.5.156

 • Różne
  • Serwer Firebird uaktualniony do wersji 2.5.3.26778 oraz usunięta z instalatora wersja 64-bitowa serwera
  • Kalendarz świąt zaktualizowany na lata 2014 i 2015
 • Bezpieczeństwo
  • Możliwość zdefiniowania operatorów mających możliwość pracy z programem, wraz z ich indywidualnym hasłem dostępu
  • Możliwość zdefiniowania uprawnień operatora do dokonywania wybranych czynności w programie
  • Możliwość przypisania operatorowi "własnych" grup dzieci, i różnicowania uprawnień w zależności od tego, czy dziecko należy do "własnej grupy" operatora, czy nie
 • Grupy dzieci
  • Możliwość przypisania grupie dzieci więcej niż jednego wychowawcy
 • Poprawki
  • Przed odtworzeniem danych z kopii zapasowej kopia bezpieczeństwa nie jest wykonywana gdy plik kopii zapasowej nie istnieje
  • Poprawiona czytelność zaznaczonego wiersza w niektórych tabelach
  • Kartoteka dzieci: po wybraniu opcji Eksploatacja->Dziennik obecności' przycisk dodawania nowego dziecka stawał się nieaktywny
  • Wysyłka mailem Karty rodzica oraz Rozliczenia finansowego rodziców dla wszystkich opiekunów na raz wysyłała dokument tylko ostatniemu opiekunowi


Wersja 1.2.3.151

 • Czytniki kart zbliżeniowych:
  • nie można do systemu dodać karty z pustym numerem (nieodczytanej z konwertera)
  • dzieci mogą mieć przypisaną więcej niż jedną kartę
  • opiekunowie dzieci mogą mieć własne karty
  • pracownicy przedszkola (wychowawcy) mogą mieć własne karty
 • Edycja opiekuna:
  • Zapamiętywanie danych z dowodu tożsamości opiekuna
  • Dodatkowe pole, "uwagi"
  • Uwagi, adres mail i telefon można również edytować bezpośrednio w tabeli z nazwiskami opiekunów
 • Edycja dziecka:
  • Nowa zakładka - "Rejestr i wykaz uczęszczania". Ta zakładka zastępuje proste przypisanie dziecka do grupy. Istniejące przypisanie do grupy zostaje automatycznie przekonwertowane na "od początku do końca roku szkolnego 2011/2012"
  • Oprócz podania do której grupy dziecko uczęszcza, podajemy również okres uczestnictwa i pewne informacje konieczne dla prowadzenia dziennika - takie jak powód wypisania z grupy/placówki, który rok dziecko jest w placówce oraz kwalifikację godzinową i posiłkową.
  • Jeśli dziecko opuszcza placówkę, to należy ustawić datę opuszczenia placówki jako datę zakończenia uczestnictwa w grupie (a nie usunąć uczestnictwo!)
  • Na liście opłat, obok kwoty, widać, czy opłata jest dzienna/miesięczna/godzinowa
  • dodatkowe pole, "uwagi"
 • Kartoteka dzieci:
  • Można pokazać tylko dzieci które uczęszczały do wybranej grupy "na dany dzień". Domyślnie na pierwszy dzień bieżącego miesiąca.
 • Grupy przedszkolne:
  • Grupa przedszkolna nie jest usuwana przyciskiem "usuń" w kartotece grup, a tylko ukrywana. Do jej nazwy dodawane jest słowo "(usunięta)". Powodem jest konieczność dostępu do dziennika za lata poprzednie, nawet jeśli przedszkole zlikwidowało jakąś grupę.
  • Nowododawana grupa ma domyślne godziny pracy od 7 do 17
 • Raport rozliczenie finansowe rodziców:
  • W temacie maila wysyłanego do rodzica zawarta jest data rozliczenia finansowego
  • Możliwość stworzenia/rozesłania rozliczenia dla rodziców których dzieci chodzą do wybranych grup (można zaznaczyć więcej niż jedną grupę na raz)
 • Raport karta rodzica:
  • Możliwość edycji szablonu wydruku karty rodzica
  • Dodatkowy szablon wydruku - "saldo" - pokazujący w zwięzłej formie tylko listę należności i wpłat, wraz z saldem. Na jednej stronie mieści się wielu rodziców. Raport jest idealny do wydruku samego "paska" z kwotą do zapłaty
 • Dziennik:
  • Możliwość wydruku części 5 dziennika (rejestr i wykaz uczęszczania)
  • Możliwość wydruku części 6 dziennika (inne informacje o dzieciach) w formie zawierającej tylko pole "uwagi" z kartoteki dziecka, lub w formie zawierającej również notatki z dziennika na temat tego dziecka
  • W dzienniku domyślnie grupy usunięte są niedostępne, ale można je pokazać zaznaczając opcję "pokaż grupy archiwalne (usunięte)".
 • Wygląd programu:
  • Obsługa skórek w programie (ujednolicenie wyglądu)
  • Nowa opcja w menu - "Widok". Można w niej ustawić widoczne paski narzędzi (oraz uruchomić dostosowywanie pasków narzędzi) oraz wybrać skórkę
 • Narzędzia:
  • Wbudowany program diagnostyczny do serwera Firebird. W przypadku kłopotów z serwerem, w oknie logowania kliknięcie w pogrubiony napis pokazujący numer wersji serwera Firebird uruchamia program diagnostyczny informujący o wielu aspektach pracy serwera Firebird
  • Pomoc zdalna (Pomoc->Pomoc zdalna) umożliwiającą połączenie się z komputerem użytkownika, i sterowanie jego komputerem za pomocą "pulpitu zdalnego". Funkcja jest w fazie testowej
 • Poprawki:
  • Prawidłowe wybieranie domyślnego konta SMTP w raporcie Karta Rodzica i Rozliczenie finansowe rodziców
  • W Dzienniku "Tygodniowy rozkład zajęć dodatkowych" wyświetlał się prawidłowo dopiero po zmianie grupy
  • Przy wysyłaniu mailem rozliczenia finansowego rodziców dla wybranego rodzica występował błąd
  • Niektóre kwoty na rozliczeniu finansowym dziecka były zaokrąglane do pełnych złotych
  • Wydruk kartoteki wychowawców pokazuje również ilość dzieci uczęszczających na prowadzone przez wychowawcę zajęcia dodatkowe (na dzień sporządzenia wydruku)
  • W całym programie dodany mechanizm nie pozwalający na "zapętlone dodawanie", czyli na przykład jeśli dodajemy dziecko, i w procesie dodawania dziecka ponownie dojdziemy do punktu wyboru dziecka (na przykład dodaj dziecko->wybór opiekuna->dodawanie opiekuna->dodawanie mu dziecka), to przycisk "dodaj" w kartotece dzieci będzie nieaktywny
  • Zlikwidowany wyciek pamięci podczas przeliczania miesiąca
  • Dodawanie opłaty wszystkim dzieciom naraz z poziomu słownika typów opłat powodowało błąd
  • Poprawiono inne, drobne błędy


Wersja 1.1.6.141

 • Dwukrotne przyspieszenie wysyłania maili "zbiorowych" (karta rodzica, raport rozliczenia finansowego rodziców)
 • Prawidłowe pokazywanie postępu wysyłania pojedynczego maila
 • Pokazywanie ogólnego postępu wysyłania maili zbiorowych
 • Usunięty problem podczas jednorazowego wysyłania większej ilości maili


Wersja 1.1.5.140

 • Możliwość personalizacji pasków narzędzi i menu okna głównego programu (prawy przycisk na menu/pasku narzędzi->Dostosuj). Usuwane/dodawania przycisków/pozycji z menu metodą przeciągnij-i-upuść - usuwanie to przeciągnięcie poza obszar paska. Dodawanie - przeciągnięcie na pasek pozycji z menu "Komendy"
 • Znaczne przyspieszenie zamykania okienek


Wersja 1.1.4.135

 • Obsługa czytników kart zbliżeniowych
  • Rejestracja godzin przyjścia i wyjścia do placówki za pomocą karty zbliżeniowej/breloka
   • Współpraca z dziennikiem obecności - automatyczne uzupełnianie godzin pobytu dziecka, z możliwością ingerencji przez operatora programu (gdy dziecko zapomni karty, nie użyje jej na przykład wychodząc - operator może uzupełnić te godziny sam)
   • Każde dziecko posiada własną, indywidualną kartę zbliżeniową
   • Możliwość wymiany karty w dowolnym momencie - na przykład gdy zostanie zagubiona
   • Możliwość indywidualnego zadrukowania karty - logiem placówki, zdjęciem dziecka itd
  • Możliwość kontroli dostępu do pomieszczeń
   • Współpraca z ryglami magnetycznymi - automatyczne otwieranie drzwi po zbliżeniu do czytnika uprawnionej karty zbliżeniowej
   • Każdy czytnik kontroluje dostęp indywidualnie, na przykład karta dziecka otwiera tylko drzwi wejściowe, do szatni/łazienki i do jego własnej sali, ale nie do pomieszczenia dyrekcj
   • Możliwość zaprogramowania dobowej aktywności czytnika - na przykład sala Żabek otwiera się w godzinach 6 - 18
   • Pracownicy placówki mogą mieć własne karty zbliżeniowe, dające dostęp do większości/wszystkich pomieszczeń
   • Możliwość otwarcia drzwi przyciskiem - na przykład drzwi wejściowe "od środka" można otworzyć bez użycia karty, naciskając przycisk. Taki przycisk może też być umieszczony na przykład na portierni.
 • Zajęcia dodatkowe
  • Możliwość pobierania opłaty za zajęcia dodatkowe "od zajęć" a nie "miesięcznie"
  • Możliwość zwrotu za zajęcia dodatkowe na podstawie nieobecności dziecka na zajęciach (mimo, że zajęcia się odbyły)
  • Możliwość zmiany wysokości opłaty za zajęcia dodatkowe dla konkretnego dziecka i okresu. Na przykład Adam Nowak za karate w styczniu 2011 płacił 50 zł, a od lutego do czerwca 2011 - już 60 zł.
  • Opcja "Dni wolne (święta) dla tych zajęć traktowane są jak zajęcia nieodbyte" została zastąpiona opcją "Zajęcia odbywają się w dni świąteczne" (więcej)
  • Zlikwidowana opcja "Dziecko/grupa wciąż uczęszcza na zajęcia (i data zakończenia uczestnictwa nie jest znana). Takie daty zostaną ustawione na "do czerwca 2012".
  • Możliwość dodania zajęć o zerowej opłacie - przydatne to jest na przykład w sytuacji, gdy rodzice rozliczają się za zajęcia bezpośrednio z prowadzącym zajęcia.
 • Dziennik zajęć
  • Dziennik obecności
   • Łatwe zaznaczanie nieobecności
   • Wpisywanie zakresu godzinowego pobytu w placówce
   • Kreator ułatwiający wypełnianie dziennika obecności
  • Zapis dziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej
  • Definiowanie ramowego planu dnia
  • Możliwość tworzenia indywidualnych notatek dla każdego dziecka - prywatnych i publicznych
  • Notatki publiczne wysyłane są mailem/drukowane wraz z kartą rodzica, dzięki czemu rodzic może się z nimi zapoznać
  • Wydruki
   • Karta obecności na dzień
   • Ramowy rozkład dnia
   • Dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej
 • Możliwość zdefiniowania przez Użytkownika dowolnych opłat
  • Opłaty zwykłe oraz opłaty za posiłki
  • Wiele sposobów naliczania opłat (miesięczny/dzienny/godzinowy)
  • Wiele sposobów naliczania zwrotów tych opłat w przypadku nieobecności (brak zwrotów, zwrot za każdy dzień nieobecności proporcjonalnie do naliczonej opłaty miesięcznej/dziennej, zwrot za każdy dzień nieobecności w/g stałej stawki dziennej, zwrot niezależny od nieobecności proporcjonalnie do naliczonej opłaty miesięcznej/dziennej, zwrot niezależny od nieobecności w/g stałej stawki dziennej, zwrot za każdą godzinę ponad ilość godzin bezpłatnych)
  • Możliwość dodania opłaty całej grupie dzieci naraz
 • Kartoteka dzieci->Edycja dziecka
  • Na liście zajęć dodatkowych widać teraz opłatę za te zajęcia
  • Dodatkowe dane: Data i miejsce urodzenia dziecka oraz adres zamieszkania
  • Zakładka "Dziennik" zastąpiła zakładkę "Nieobecności".
   • Na zakładce "Dziennik" szybko i łatwo zaznaczysz dni, w których dziecko było nieobecne, a w tych w których było obecne wpiszesz, w jakich godzinach było w placówce.
   • Możesz dla każdego dnia umieścić notatkę z obserwacji zachowania, postępów dziecka czy przebiegu jego zajęć.
   • Możesz, klikając dwukrotnie na wybranym wpisie dziennika, przejść do jego szczegółowej edycji, gdzie możesz dodatkowo zaznaczyć za które opłaty należy się odliczenie w tym dniu (dotyczy opłat za które zwrot nie zależy od nieobecności)
  • Dodatkowe filtry:
 1. Możliwość pokazania tylko tych zajęć na które dziecko uczęszcza w wybranym miesiącu
 2. Możliwość pokazania tylko opłat zwykłych lub tylko opłat za posiłki
 • Kartoteka opiekunów
  • Pod kartoteką opiekunów domyślnych wyświetlane są nazwiska wszystkich opiekunów, w formie listy
 • Kartoteka opiekunów->Edycja opiekuna
  • Dodatkowe dane: adres zamieszkania
 • Konfiguracja programu
  • Konfiguracja jest zapisywana w momencie użycia funkcji "Przetestuj ustawienia" konta SMTP, aby zapobiec sytuacji w której wpisane dane konfiguracyjne są tracone, gdy użytkownik po podaniu błędnych danych konta SMTP nie czekając zakańczał pracę programu
  • Rozszerzona informacja o wyniku testu konta SMTP pozwalająca łatwiej znaleźć przyczynę ewentualnego błędu w konfiguracji
  • Definiowanie dni pracy przedszkola (domyślnie poniedziałek-piątek oprócz dni świątecznych)
  • Definiowanie godzin wolnych od opłaty
  • Definiowanie czasu trwania roku szkolnego (domyślnie wrzesień-czerwiec)
 • Raporty
  • Rozliczenie finansowe rodziców - poprawki w sposobie generowania raportu, poprawiony błąd kwoty pierwszego rodzica na raporcie przypomnienia o płatności (inna kwota w nagłówku, inna w podsumowaniu). "Dodatkowa treść wiadomości" jest teraz zapamiętywana i można jej użyć przy kolejnej wysyłce
  • Karta rodzica
   • Przebudowana sekcja finansowa. Osobno drukowane są opłaty/dopłaty a osobno wpłaty/zwroty
   • Rozbudowany wydruk zajęć dodatkowych - osobno opłata, a osobno lista terminów i sal
   • drukowanie notatek o dziecku z dziennika obecności
   • "Dodatkowa treść wiadomości" jest teraz zapamiętywana i można jej użyć przy kolejnej wysyłce
   • Opłaty wynoszące 0zł nie są pokazywane w części finansowej karty rodzica
 • Sale
  • Osobna kartoteka sal
  • Wydruk obłożenia sal zajęciami
 • Inne
  • Dokładne informacje o programie i jego środowisku pracy (Pomoc->Informacje o systemie)
  • Kalendarz dni wolnych - uzupełnione dni ustawowo wolne od pracy na rok 2012 i 2013
  • Przeliczanie miesiąca - ilustracja postępu przeliczania
  • Przeliczanie miesiąca - raportowanie ostrzeżeń (typu podwojone opłaty) i błędów (typu nieuzupełniony dziennik obecności lub godziny pracy grupy)


Wersja 1.0.1.87

 • Możliwość dodania do programu więcej niż jednej placówki
 • Możliwość przenoszenia do archiwum (zamiast usuwania) danych dzieci, opiekunów oraz zajęć dodatkowych oraz przywracania z archiwum tych danych
 • Dodatkowe opcje filtrowania w kartotece zajęć dodatkowych